Definition på kvindehandel

 

Kvindehandel kan kort defineres som det at modtage, overføre eller holde en kvinde tilbage ved brug af magtanvendelse, udnyttelse af sårbar stilling eller mod betaling med det formål at udnytte vedkommende til prostitution eller andre former for seksuel udnyttelse.

Ikke alle udenlandske kvinder i prostitution er ofre for kvindehandel. Derfor taler man om, at det er graden af udnyttelse, der afgør, hvorvidt der er tale om kvindehandel.

Ikke alle handlede kvinder holdes fanget eller udsættes for vold. Men mange handlede kvinder i prostitution har meget lidt selvbestemmelse over deres eget liv og bliver groft udnyttet, fx bestemmer de ikke selv hvilke seksuelle ydelser, de skal tilbyde, hvor mange mænd de skal betjene, eller hvor mange penge de selv må beholde. Pengene går ofte direkte til bagmændene. De står ofte i et økonomisk afhængighedsforhold til bagmændene, understøttet af fiktiv gæld, der gør det meget svært for dem at slippe ud af prostitutionen.

I Danmark afspejler lovgivningen FNs definition på menneskehandel, som Danmark har ratificeret.

FNs definition på kvindehandel

Menneskehandel i globalt perspektiv
Reden-STOP Kvindehandel har skrevet en rapport om menneskehandel. Læs rapporten her.

Er prostitution lovligt i Danmark?
Prostitution er ikke ulovligt i Danmark, men prostitution bliver heller ikke betragtet som et erhverv. Det er heller ikke ulovligt at købe prostitutionsydelser i Danmark. Dog er det ulovligt og strafbart at købe prostitution af piger under 18 år.

Rent juridisk bliver udenlandske kvinder i prostitution i Danmark således ikke anholdt for at prostituere sig, men for at tjene penge uden arbejdstilladelse eller for at være i landet illegalt. Således udvises kvinderne ofte for illegalt arbejde eller illegalt ophold med kort varsel.

Hvor mange kvinder er der i prostitution i Danmark?
I 1990 anslog Socialforskningsinstituttet, at der var 1.700 kvinder i prostitution i Danmark. I 2004 anslog VFC Pro Tema, at der var mindst 3.750. Det nyeste officielle tal fra VFC Pro Tema fra 2006 lyder på, at der mindst er 4.270 kvinder i synlig prostitution i Danmark, og dertil skal lægges et stort mørketal. Politiet anslår, at der er omkring 6.000 kvinder i prostitution i Danmark. Antallet af kvinder i prostitution stiger år for år, og der er desværre intet der tyder på, at tallet fremover vil falde.

Hvor mange udenlandske kvinder er der i prostitution i Danmark?
Bordeller
Reden-STOP Kvindehandel vurderer,
• at halvdelen af kvinderne på de danske bordeller og massageklinikker er udenlandske
o at op imod halvdelen af dem er thai
o at den sidste halvdel udgøres af især østeuropæere, sydamerikanere og afrikanere

På gaden
Reden-STOP Kvindehandel vurderer,
• at hver tiende kvinde i prostitution er på gaden
o at mindst 75% af kvinderne på gaden er udenlandske
o at de udenlandske kvinder især er østeuropæere og afrikanere

Er der mindreårige piger i prostitution i Danmark?
Det er ulovligt at købe sex af en pige som er under 18 år, og køberne kan blive straffet med fængsel. Folketinget har lavet et tillæg til handlingsplanen for bekæmpelse af kvindehandel, som indeholder initiativer til at støtte og hjælpe mindreårige, der har været udsat for handel. Når Reden–STOP Kvindehandel møder mindreårige piger i prostitutionsmiljøet, bliver der taget kontakt til samarbejdspartnere; Red Barnet, Røde Kors og Tjek-Punkt (Københavns Kommune). I fællesskab finder organisationerne ud af, hvordan pigerne bedst kan hjælpes – både imens de er i Danmark og ved hjemkomst til hjemlandet.

Samarbejder Reden-STOP Kvindehandel med organisationer i udlandet?
Reden-STOP Kvindehandel har opbygget et solidt internationalt netværk af organisationer i kvindernes hjemlande. Når en kvinde bliver udvist af Danmark, får hun tilbud om kontakt til en organisation i hjemlandet, som kan støtte hende når hun kommer hjem. Reden-STOP Kvindehandel har desværre ikke mulighed for selv at støtte kvinderne, når de er udrejst af Danmark. Derfor er vedligehold af det internationale NGO-netværk en vigtig del af arbejdet.

Hvem er køberne?
Alle undersøgelser peger på, at det er helt almindelige mænd, der køber prostitution. Det er mænd med vidt forskellige baggrunde og fra alle sociale lag, som køber de forskellige former for prostitutionsydelser. Dette stemmer godt overens med erfaringerne fra Reden – STOP Kvindehandel. Læs den seneste kundeundersøgelse her VFC´s rapport

Hvorfor kommer de udenlandske kvinder til Danmark?
• fordi der er et lovligt prostitutionsmarked i Danmark
• fordi der er en stor efterspørgsel fra danske mænd
• fordi en håbløs livssituation i hjemlandet tvinger kvinderne til Danmark
• fordi de er blevet ofre for kvindehandel
• fordi de er gift med danske mænd, der presser dem til prostitution på danske bordeller

Er de udenlandske kvinder på gaden i Danmark også stofmisbrugere?
Der er meget få stofmisbrugere blandt de udenlandske kvinder. Det er ikke nødvendigheden af at købe stoffer, der driver de udenlandske kvinder, men nødvendigheden af at skulle tjene mange penge – enten til sig selv og deres familier eller til alfonser og bagmænd.

Har handlede kvinder nogle rettigheder?
Prostitution er ikke ulovligt i Danmark, men anses heller ikke for et lovligt erhverv. Det er derfor ikke muligt at få arbejdstilladelse til prostitution i Danmark. Udenlandske kvinder i prostitution i Danmark bliver anholdt for at opholde og ernære sig i Danmark uden gyldig arbejdstilladelse, eller opholdstilladelse, hvis de kommer fra et land udenfor EU.

Når en kvinde i prostitution bliver anholdt af politiet i Danmark er konsekvenserne afhængige af hvilken del af verden hun kommer fra. Er hun fra et EU-land, vil hun oftest få en bøde for ulovligt arbejde. Hvis hun kan bevise, at hun har midler til at sørge for sit eget underhold, vil hun blive løsladt. Kan hun derimod ikke sandsynliggøre overfor politiet, at hun har midler til eget underhold, vil hun blive afvist. Det vil sige at hun skal forlade Danmark på statens regning. Der er ikke indrejseforbud for kvinder fra EU-lande, og kvinden kan frit tage tilbage til Danmark når og hvis hun ønsker det.

Kvinder fra lande udenfor EU bliver udvist. Grundlaget for udvisningen kan enten være manglende opholdstilladelse eller ulovligt arbejde. Udover udvisningen får kvinden ofte indrejseforbud i et år.

Hvis kvinden er offer for kvindehandel og ikke dømt for kriminelle forhold i retten, bliver hun ikke sendt ud af Danmark øjeblikkeligt. Hun har ret til at opholde sig på en hemmelig, beskyttet adresse i op til 15 dage, inden hun skal forlade landet. I den periode kan kvindens hjemrejse planlægges, og hun kan overveje, om hun vil anmelde de mennesker, der har udnyttet og handlet hende. Den danske lovgivning rummer ingen mulighed for, at kvinden kan blive i Danmark ud over de 15 dage. Undtaget herfra er mindreårige piger under 18 år. De kan blive i Danmark indtil de familiære forhold i deres hjemland er blevet undersøgt, og det vurderes som sikkert for dem at vende tilbage.

Hvordan er dansk straffelov om menneskehandel?
Den 31. maj 2002 vedtog folketinget at en ny paragraf om menneskehandel skulle indsættes i straffeloven. Indsættelsen af denne paragraf er tænkt som en opfyldelse eller bestyrkelse af Danmarks internationale forpligtelser efter EU’s rammeafgørelse om bekæmpelse af menneskehandel (2002).

Straffelovens §262a, stk. 1 lyder således:
”For menneskehandel straffes med fængsel indtil 8 år den, der rekrutterer, transporterer, overfører, huser eller efterfølgende modtager en person, hvor der anvendes eller har været anvendt

1) ulovlig tvang efter §260,
2) frihedsberøvelse efter § 261,
3) trusler efter §266
4) retsstridig fremkaldelse, bestyrkelse eller udnyttelse af en vildfarelse eller
5) anden utilbørlig fremgangsmåde

med henblik på udnyttelse af den pågældende ved kønslig usædelighed, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende forhold eller fjernelse af organer.”

Stk. 2:
”På samme måde straffes den, der med henblik på udnyttelse af den pågældende ved kønslig usædelighed, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende forhold eller fjernelse af organer

1) rekrutterer, transporterer, overfører, huser eller efterfølgende modtager en person under 18 år, eller
2) yder betaling eller anden fordel for at opnå samtykke til udnyttelse fra en person, som har myndighed over den forurettede og den der modtager sådan betaling eller anden fordel.”

Alle de nævnte led er enkeltvis omfattet af definitionen for menneskehandel og kan føre til straf. Bestemmelsen omfatter både grænseoverskridende handel med mennesker – ind og ud af Danmark – og handel med mennesker indenfor Danmarks grænser.

Med straffelovens §262a har Danmark fået et instrument til retsligt at forfølge bagmænd.

Hvordan finansieres Reden-STOP Kvindehandels arbejde?
Reden-STOP Kvindehandel er en selvejende institution under KFUKs Sociale Arbejde. Reden-STOP Kvindehandel modtager offentlige midler i en treårig periode til at udføre den sociale indsats i den nationale handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel.