Hvem er vi – Reden-STOP Kvindehandel

Hvem er vi
Reden-STOP Kvindehandel er en selvejende institution under KFUKs Sociale Arbejde.

Vi arbejder med udenlandske kvinder i prostitution og med kvinder, der er ofre for kvindehandel.

Medarbejderne hos Reden-STOP Kvindehandel er socialarbejdere.

KFUKs Sociale Arbejde driver også Rederne i København, Odense og Århus. Rederne har mere end 20 års erfaring i arbejdet med kvinder i prostitution i Danmark og fungerer som være- og rådgivningssteder for kvinder i prostitution og/eller stofmisbrug.

I en treårig periode modtager Reden-STOP Kvindehandel offentlige midler som led i den nationale handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel.


Guldpartner der kan lære dig at svømme rygcrawl

Hvis du rigtig gerne vil lære at svømme rygcrawl så skal du hellere tage at besøge vores guldpartner på Rygcrawl.dk.

Her viser de dig en komplet guide til det at svømme rygcrawl.

Vi opfordrer til at hjælpe dem og besøge deres side da de i høj grad støtter vores arbejde. Vi er dem evigt taknemmelige.


Hvad laver vi
Reden-STOP Kvindehandel hjælper udenlandske kvinder i prostitution og kvinder, der er ofre for kvindehandel. Vi hjælper kvinderne gennem
• et krisecenter for kvinder, der er ofre for kvindehandel
• en hotline, hvor alle kan få anonym og uforpligtende rådgivning
• opsøgende arbejde på gaden, hvor vi rådgiver, udleverer kondomer og glidecreme
• opsøgende arbejde på bordeller, hvor vi rådgiver, udleverer kondomer, glidecreme og oplysningsmateriale
• akut hjælp til mindreårige piger i prostitution
• et internationalt NGO netværk

Vi rådgiver og oplyser om
• kvindehandel
• læge- og krisehjælp og andre gratis sundhedstilbud
• kønssygdomme og HIV/AIDS
• sociale og juridiske rettigheder
• sikker prostitutionsadfærd

Udover dette arbejde med at hjælpe den enkelte kvinde beskæftiger vi os indgående med metodeudvikling på området og med at indhente ny information om kvindernes situation og behov. Det sker i samarbejde med Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte, Pro Vejle, Prostitution og Kvindehandel, Århus og LOKK.

Reden-STOP Kvindehandel samarbejder med sundhedsvæsen, retssystem og politi samt nationale såvel som internationale organisationer og NGOer, fx Red Barnet og Røde Kors. Et internationalt NGO-netværk til brug ved hjemsendelse af kvinder er også opbygget og i fortsat udvikling. Vi samarbejder også med medierne for at få øget fokus på kvindehandel.

Reden-STOP Kvindehandel mener
• at regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel er en god start på at gøre noget for kvinderne.

• at de tilbud kvinderne får hjælper dem meget, men at mange problemer ikke kan takles ved de nuværende tilbud.

• at kvinderne skal have en refleksionsperiode på mindst 3 måneder før udvisning af landet (i modsætning til de nuværende 15 dage), hvis de er ofre for kvindehandel fordi;

• kvinderne kan nå at få mere hjælp
• flere kvinder vil tage imod tilbuddet
• det øger chancen for, at kvinderne vil vidne mod bagmændene
• alle undersøgelser viser, at man ikke kan nå at hjælpe alle kvinderne ordentligt inden for 15 dages ophold i krisecentret

• at politiet skal tildeles midler som muliggør en høj prioritering af efterforskningen af sager om kvindehandel og videre retsforfølgelse af bagmænd efter straffelovens paragraf om menneskehandel. Siden 2002 er der ført tre sager for retten i henhold til straffelovens §262a om menneskehandel. Strafferammen er på otte år, men de otte dømte fik kun mellem 1 og 3½ års fængsel. Det er en udfordring for et retssamfund at se den mishandling der sker dagligt og samtidigt observere, at der ikke efterforskes flere sager.

• at informationen og den sociale indsats i kampen mod prostitution og kvindehandel skal øges ved blandt andet at bekæmpe myterne om prostitution

• at det danske samfund bør søge at bekæmpe kvindehandel ved bl.a. at minimere efterspørgslen. Dette gøres ved at køb af seksuelle ydelser kriminaliseres og straffes ved bøde og/eller hæfte. Ydermere bør dette opfølges af sociale tilbud til kvinder og prostitutionskøbere/mænd, for at tage hånd om de reelle sociale problemer der eksisterer for både kvinder og mænd. I dag er køb af prostitutionsydelser ulovligt i Sverige (siden 1999) og i Litauen (siden maj 2005).

Et forbud mod køb af prostitutionsydelser vil
• signalere, at man i det danske samfund ikke accepterer køb af kvinder som en vare
• gøre det meget sværere for bagmænd at sælge kvinder og tjene penge på kvindehandel
• få flere til at søge information om de reelle skadevirkninger ved prostitution og motivere færre til at købe kvinder i prostitution
• reducere antallet af kvinder i prostitution

Reden-STOP Kvindehandel mener også
• at politikerne bør åbne mulighed for, at kvinder, der er i fare i forbindelse med hjemkomsten, bør have mulighed for længerevarende humanitært ophold i Danmark

Hvordan kan kvindehandel stoppes?
Kvindehandel kan stoppes ved at
• ændre den høje indtjening og lave risiko for bagmænd, således at flere retsforfølges og det gøres svært at tjene penge på handlede kvinder
• etablere flere sociale initiativer i kvindernes hjemlande, således at sårbare kvinder ikke er nemme at rekruttere til ’arbejde’ i udlandet
• minimere efterspørgslen ved information om skadevirkninger ved prostitution og et regulært forbud mod køb af prostitutionsydelser ledsaget af sociale tilbud til kvinder og mænd
• øge det internationale samarbejde mellem politi og sociale organisationer

Job i Reden-STOP Kvindehandel
• Vi rekrutterer løbende vikarer til aften- og nattevagter i krisecentret. Læs om jobbet som vikar her
• Vi bruger pt. ikke frivillig arbejdskraft. Hvis du er interesseret i frivilligt arbejde med udenlandske og danske kvinder i prostitution, kan du kontakte Reden i København, Århus eller Odense på www.reden.dk